• pre potreby zdravotných poisťovní
• posudkové účely v Sociálnej poisťovni
• znalecká činnosť pre súkromné osoby, súdy a orgány činné v trestnom konaní
• psychickej spôsobilosti nosenia a držania strelnej zbrane
• psychickej spôsobilosti pre prácu v SBS
• vyšetrenia v rámci dopravnej psychológie - vodiči a inštruktori

štruktúry osobnosti:

• úroveň IQ
• percepčno-kognitívnych funkcií
• charakterologické parametre
• intrapsychické konflikty
• správanie a jeho predikcia
• schopnosť adaptácie

diferenciálna diagnostika:

• duševných porúch a porúch správania
• funkčných a organických porúch